Obchodní podmínky

Odkazem na tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen "Podmínky") se, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "Občanský zákoník"), určuje část obsahu kupní smlouvy (dále jen "Smlouva") uzavřené mezi prodávajícím, kterým je obchodní společnost Zelená zahrada Liberec s.r.o. se sídlem Prosečská 45, Jablonec n.N., IČO 10924507, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 47226 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, e-mail zelena- zahrada telefonní číslo 606661630, adresa provozovny prosečská 45, Jablonec n.n. (dále jen "ZZ") je společností zabývající se projektováním zahrad, jejich realizaci a následnou údržbou. Firma je obchodní společností zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C/19840 Identifikační číslo společnosti je 25476793. ZK pro jasné vymezení práv a povinností smluvních stran vydává, v souladu s § 1751 zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tyto O B C H O D N Í P O D M Í N K Y: Odkazem na tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník; dále jen "OZ") určuje část obsahu smlouvy o dílo podle § 1721 a násl. OZ a §2586 a násl. OZ uzavřené mezi ZZ a zájemcem.

Vymezení pojmů 

Objednatel - je fyzickou nebo právnickou osobou, která objednává zakázku Projekt - je výkres pro další realizace Zahrada - je prostor – park, les biotop a veřejná zeleň Realizace - je vytvoření prostoru na základě výkresu studie, projektu Rozpočet - je kvalifikovaný odhad ceny na základě zpracovaného projektu, nákresu nebo osobní prohlídky realizace o o Cenová nabídka - písemné zpracování cenové nabídky, Smlouva - písemná dohoda ZZ a objednatele, vymezující minimálně předmět smlouvy, cenu díla a lhůty jejího zaplacení a termín plnění díla. Vedle těchto náležitostí může smlouva obsahovat i další ujednání, na kterých se strany dohodnou o Záloha - platba zákazníka poskytnutá ZZ pro budoucí Uzavírání smlouvy ZZ s každým zákazníkem probírá záměr zahrady či veřejného prostoru, jejího účelu. Tvar budoucí zahrady, hledá řešení, veřejného prostoru, navrhuje okrasné zahrady, navrhuje vodní prvky, travnaté plochy, stavby a zeleň. ZZ na základě požadavku zákazníka zpracovává rozpočet pro dohodnutou činnost a předkládá zákazníkovi nabídku včetně návrhu termínu zpracování a konečného předání. 

 1.Na každou zakázku ZZ je uzavřena smlouva a upravena individuálně na požadavky zákazníka. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami se vždy řídí těmito VOP, není-li výslovně ve smlouvě uvedeno, že se strany od VOP odchylují. 

 3. Podpisem smlouvy dávají smluvní strany najevo, že se smlouvou souhlasí a svým podpisem ji ztvrzují. ZZ podpisem smlouvy potvrzuje, že je připravena a schopna dohodnutou zakázku realizovat v dohodnutých termínech a objednatel potvrzuje, že je schopen a připraven za zakázku zaplatit dohodnutou odměnu. 

 4. Smlouva o dílo je uzavřena v okamžiku podpisu oběma smluvními strany a podpisem jsou smluvní strany svými projevy vázány. 

 5. Strany současně se smlouvou dohodnou i zaplacení zálohy na účet ZZ. 

 Předmět díla 

1. Předmět díla musí být stranami definován, aby bylo zřejmé, co je předmětem zájmu. 2. Předmětem díla se rozumí zejména zpracování projektu, realizace a následná údržba projektu ZZ nebo projektu objednatele  zpracováním projektu se pro účely této smlouvy rozumí – seznámení se s pozemkem, ke kterému je projekt zpracován, konzultace s majitelem o záměru, doporučení vhodného řešení, písemné a obrazové zpracování projektu, tj. zejména vyhledání vhodných rostlin a jejich počet a jejich rozmístění tak, aby naplnily záměr objednatele, navržení vodních prvků atp. Projektem ve smyslu těchto VOP není projektování staveb, odvodnění pozemků, statické hodnocení apod.  realizací se rozumí konkrétní provedení projektu, včetně dodání materiálů, potřebných pro realizaci.  Ohledně věcí k provedení díla platní ustanovení § 2596 až 2598 občanského zákoníku (89/2012 Sb. v platném znění) 

 Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě rozpočtu, který se zpracuje k nabídce. Ceny uvedené v rozpočtu jsou ceny předpokládanými dle současných cen na trhu. Výběrem objednatele materiálu jiné než průměrné ceny, se cena snižuje nebo zvyšuje. U rostlin je možný rozdíl ceny, dle pohybu na trhu. 2. Cena díla je do smlouvy uváděna jako cena konečná, kterou je možné měnit vždy jen se souhlasem obou smluvních stran, a to v závislosti na více či méně pracích. Každá taková dohoda je změnou smlouvy o dílo a je nezbytné její stvrzení stejnou formou jako smlouvu samotnou – tedy písemně a s podpisem obou smluvních stran. Výjimkou jsou takové práce, které jsou nutné k udržení stavu zakázky nebo z důvodu časového . Objednatel podpisem smlouvy o dílo bere na vědomí to, že konečná cena se může lišit od ceny dle rozpočtu, a to v závislosti na výběru komponentů objednatelem samotným. 3. Kromě samotné realizace předmětu smlouvy o dílo je součástí ceny také odvoz a uložení odpadu, pokud je uvedena v rozpočtu nebo v nabídce. 4. Kalkulace ceny dopravy, tj. použitých dopravních prostředků a nutné techniky definovat tak, že se uvedou ujeté kilometry a hodinové sazby pro jednotlivé úkony a kvalifikovaný odhad očekávaného času a kilometrů práce těchto strojů. Konečná cena v této části rozpočtu se odvíjí od skutečně odpracovaného času, najetých km. Stejným způsobem může být v kalkulaci uvedena cena za pohonné hmoty. 5. Cena za dílo je splatná bezhotovostním převodem na účet ZZ nebo v hotovosti, a to na základě faktury vydané ZZ. Faktury jsou splatné vždy do 14 dnů od jejich doručení. 6. Faktury je ZZ oprávněno vystavovat v souladu s ujednáním ve smlouvě o dílo. Nezaplacení faktury delší jak 3 dny je důvodem k přerušení realizace díla. O přerušení musí být proveden zápis do stavebního deníku. 7. Ve smyslu § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ( 86/2012 Sb. v platném znění) je možné stanovit cenu také pouze tak, že bude dohodnut způsob jejího určení nebo odhadem. Pokud by došlo k uzavření smlouvy o dílo bez určení ceny, platí za ujednanou cenu placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek. 8. Potřeba provedení více či méně prací bude vždy projednána s objednatelem. Výjimkou je provedení prací, které v zájmu objednatele nesnesou odkladu. O provedení či neprovedení takových prací ZZ neprodleně informuje objednatele. 9. Neuhradí-li objednatel cenu díla řádně a včas, je ZZ oprávněna účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením zálohové faktury déle jak 3 dny, je ZZ oprávněn práce na díle přerušit. ZZ je však vždy povinnost provést takové práce, které jsou nezbytné pro záchovu dosud provedené části díla. O zastavení prací ZZ neprodleně informuje objednatele. 11. Vzhledem k tomu, že významnou položku v rozpočtu může být druh hornin, na kterých je dílo prováděno, může být rozsah ceny navýšen. 12. ZZ si vyhrazuje právo požadovat před zahájením realizace úhradu zálohových faktur vystavených ZZ ve výši od 50 % do 80 %, jejíž splatnost je 7 dnů od data vystavení. 

 Termín provedení díla 

1. Dílo se má za provedené v okamžiku jeho předání objednateli. 2. O termínu předání díla je ZZ povinno informovat objednatel minimálně v třídenním předstihu. 3. Objednatel je povinen se převzetí díla zúčastnit osobně nebo prostřednictvím osoby, která se prokáže plnou moci. 4. Pokud se objednatel k převzetí díla v termínu sděleném ZZ nedostaví, zhotoví ZZ fotodokumentaci stavu díla v den předání a dílo se má za převzaté. 5. O převzetí díla smluvní strany sepíší předávací protokol. 6. Součástí předání díla je informace o nutné následné údržbě, předání dokumentace k technologickému zařízen 7. Převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí ztráty a poškození. 8. ZZ neodpovídá za prodloužení lhůty v případě neodvratných událostí, závažných změn počasí, které jsou sto ovlivnit zhotovení díla ani za prodloužení díla způsobené přerušením provádění díla dle článku II/2/12. těchto VOP. 9. ZZ neodpovídá za prodloužení provedení díla v případě, že mu objednatel nepředá v dohodnuté lhůtě staveniště nebo předměty určené k provedení díla. 10. Všechny skutečnosti, které by byly schopny ovlivnit termín zhotovení díla, zapíší smluvní strany do stavebního deníku. 

 Provedení díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. ZZ provede dílo osobně. Je však oprávněn pověřit k provedení dílčích prací třetí osobu. Za kvalitu díla však odpovídá v celém rozsahu. 2. ZZ provede dílo s potřebnou péčí a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 3. Objednatel je povinen k realizaci díla dodat vše, k čemu se podle smlouvy zavázal, a to v dohodnutých termínech. 4. ZZ zahájí realizaci díla po předání staveniště objednatelem. Staveniště musí být objednatelem připraveno tak, že realizace nebude ohrožena pracovní činností jiných profesí, bude vyloučeno riziko krádeže i poničení např. divokou zvěří. O předání staveniště provedou smluvní strany zápis do stavebního deníku. 5 Objednatel je oprávněn po celou dobu realizace provádět kontrolu provádění díla a navrhovat případné změny. Objednatel je zároveň povinen zajistit možnost nerušeného provádění díla, spolupracovat se ZZ při výběru jednotlivých komponentů, umožnit ZZ napojení na zdroj vody a elektrické energie. 6. ZZ je oprávněna realizaci díla přerušit, pokud se objednatel dostane do prodlení s placením zálohových plateb delší jak 3 dny. 7. ZZ je povinna po celou dobu realizace díla si počínat tak, aby dílo bylo provedeno řádně a včas, spolupracovat s objednatelem při výběru jednotlivých komponentů ke zpracování díla, upozorňovat objednatele na výběr komponentů dražších, než jaký je uveden v rozpočtu, upozorňovat objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů. 

8. ZZ je současně povinna objednatele upozornit na skutečnosti, které mohou ovlivnit termín dokončení díla a toto zaznamenávat do stavebního deníku. 

 9. ZZ je oprávněna odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je objednatel v prodlení s nezbytnou součinností delší jak 3 dny. Objednatel je v takovém případě povinen uhradit ZZ zakoupené komponenty, které také objednateli dodá bez zpracování a zároveň nahradit smluvní pokutu ve výši odpovídající 0,05% z nerealizované ceny díla. 

 10. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech. Předpokladem však vždy je uhrazená faktura za příslušnou část díla. Převzetím díla nebo jeho části přechází na objednatele nebezpečí škody. 

 11. ZZ předá objednateli dílo bez vad 

 12. Pokud se při předání objeví vady a nedodělky, zaznamenají strany tuto skutečnost do předávacího protokolu, a to včetně lhůty odstranění vad a nedodělků. 

 Vady díla 

1. Objednatel je povinen reklamovat vady bezprostředně poté, kdy je zjistí. 

 2. Vadu lze ZZ vytknout ve lhůtě 6ti měsíců od převzetí díla, skrytou vadu pak ve lhůtě 36 měsíců u služeb a 24 měsíců u dodávky zboží. 3. Další specifikace záruční doby je podle dodaných komponentů a jejich záručních lhůt. 

4. Reklamaci musí provést objednatel písemně s popsáním vady, jak se projevuje. Písemnou formou se rozumí i předání emailové zprávy s certifikovaným podpisem nebo zprávy zaslané datovou schránkou. 

 5. ZZ je povinna bez zbytečného odkladu zjistit na místě reklamovanou vady, dohodnout způsob a termín jejího vyřešení. 

 6. Objednatel je oprávněn požadovat a) bezplatné odstranění reklamované vady nebo b) poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků nebo c) odstoupení od smlouvy, pokud vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatným způsobem ztěžují či dokonce brání v užívání díla. Poté, co objednatel zvolí způsob řešení reklamace, není oprávněn své rozhodnutí měnit bez závažných důvodů 

 7. Pokud ZZ vady uplatněné objednatelem řeší, objednatel zvolí způsob řešení, není oprávněn odstraňovat či opravovat vady sám ani prostřednictvím třetí osoby a pokud tak učiní, nemá právo na náhradu nákladů s tím spojených. 

 8. ZZ neodpovídá za vady, které byly způsobeny po předání díla objednatelem nebo třetí osobou či neodvratitelnými událostmi. 

 9. V případě reklamace rostlin, výrobků a služeb, jejichž funkčnost nemůže být vzhledem ke klimatickým podmínkám řešena neprodleně, a to zejména v období mezi 15. 11. a 31. 3. každého roku. ZZ je takovou reklamaci povinno řešit až v době, kdy lze reklamaci vyhodnotit (zejména trávník, závlahový systém apod). 

 10. V případě, že ZZ odstraní reklamované vady a zjistí, že vady byly způsobeny objednatelem nebo třetí osobou, vyúčtuje ZZ náklady, které mu v souvislosti s vyřešením reklamované vady vznikly. 

 Odstoupení od smlouvy 

1. Poruší-li kterákoliv ze smluvních stran podstatným způsobem smlouvu, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. 2. Kterákoliv ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvy podstatným způsobem a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. 3. Jakmile kterákoliv ze smluvních stran oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu již sama změnit. 4. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší a strany se vrátí to, co si dosud plnily. 5. Uzavře-li ZZ smlouvu o údržbě na dobu neurčitou, je objednatel oprávněn od takové smlouvy odstoupit pouze ke konce kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. 6. Odstoupením od smlouvy nezanikají práva na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení, náhradu škody. Sankce z porušení smlouvy 1. Pro případ prodlení s plněním placení řádně vystavené faktury je ZZ oprávněno účtovat úrok z prodlení ve výši odpovídající platné zákonné sazbě z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Pro případ prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat ZZ smluvní sankci ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti. 3. Pro případ prodlení s dokončením díla vzniklé na straně ZZ je objednatel oprávněn účtovat smluvník pokutu ve výši 2000,- Kč za každý den prodlení . 

 Závěrečná ujednání 

1. ZZ zpracovává osobní údaje klientů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, a to v marketingové databázi klientů při plném respektování povinnosti správce dle § 5 tohoto zákona. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat. Všechny osobní údaje jsou uchovávány a chráněny proti zneužití. 

 2. Vztahy neupravené těmito VOP se řídí právním řádem ČR a ujednáním v konkrétních smlouvách. 

 3. Dodatky a změny musí být písemné, potvrzené oběma smluvními stranami. 

 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES 

5.Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. 

 6. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy zelena- zahrada@seznam.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího. 

 7. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny nebo Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně. Informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. 

8. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit. 

 9. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy. 

10. 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti 1.8.2021